Nyheter

Aktuellt om Advokatfirman Leidhammar AB
​​​​​​
Oktober 2023
Expertkommentar om verkställighetsföreskrifter av Börje Leidhammar, Blendow Group.

Oktober 2023
Nyheter inom skatteprocess och EKO-mål i supplement 19 till lagkommentaren till skatteförfarandelagen m.fl., Norstedts juridik.
​​​​​​​
18 september 2023
Börje Leidhammar ger två inspelade föreläsningar om dels presumtioner som grund för skattetillägg, dels anståndsfrågor vid domstolsprövning av skattetillägg,
Blendow Lex Nova Skatt.

1 september 2023
Pernilla Broström påbörjar i dag sin praktikperiod hos Advokatfirman Leidhammar AB.
Skatterättsliga nyheter

​​​​​​​15 september 2023

I ett mål avseende beskattning på utdelning har HFD avslagit ansökan om resning på grunden synnerliga skäl i
​​​​​​​37 b § FPL, då sökandens eget agerande bedömts vara orsaken till att en tingsrättsdom  inte kunnat åberopas i det ordinarie förfarandet.
(mål nr 2798-23)

12 september 2023 
HFD återställer försutten tid enligt
37 c § FPL för ett utländskt bolag som inte kunnat ta del av SKV:s förelägganden att inkomma med synpunkter eller SKV:s beslut att beskatta bolaget i Sverige med grund i SKV:s bedömning att det utländska bolaget hade fast driftställe i Sverige. SKV hade inte skickat beslutet till bolagets registrerade utländska adress, vilket, vid en samlad bedömning, utgjorde en giltig ursäkt att inte överklaga beslutet inom tidsfristen. 
(Mål nr 4799-4801-22)