Rådgivning, Biträde & Ombud 

Rådgivning, biträde & ombud

Börje Leidhammar vägleder Dig i skiftande skatterättsliga frågor. Se exempel på specifika områden nedanför.

Vad kan jag biträda Dig med? 

I inkomst- och skattedeklarationer bör Du reda ut vilka upplysningar och underlag som ska lämnas till Skatteverket. I andra situationer kan det vara av vikt att veta hur Du undviker skattetillägg, efterbeskattning samt misstanke om skatte- eller bokföringsbrott. Skulle Skatteverket ställa frågor eller genomföra en skatterevision finns det ett behov av att klargöra hur Du bör agera. Där är det också relevant att veta hur Du för Din talan i och med situationer med Skatteverket. Beroende på vad en tvist gäller behöver Du anpassa hur Du agerar. 

Är Du osäker på vad som avgör huruvida Du anses begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige? Vi går igenom och klargör omständigheter som påverkar bedömningen. Att klarlägga hur skatteavtal och OECD:s modellavtal kan tolkas och tillämpas är en annan del som kan vara relevant för Dig i olika situationer. Du får biträde med bedömningen av på vilka grunder Du kan begära anstånd med betalning av skatter av avgifter. Jag tar Dig igenom vilka lägen Du har rätt till muntlig förhandling, när en sådan bör äga rum och hur det går till i domstol. Det är viktigt att Du känner till hur Du undviker personligt betalningsansvar för Ditt företags skatteskulder.
​​​​​​​ 

Övriga skatterättsliga frågor där jag biträder

  • Vad avgör frågan om fast driftställe i Sverige ska anses föreligga?
  • Vad innebär gemenskapsinterna förvärv, omsättning och god tro i samband med påståenden om osanna fakturor?
  • Har Skatteverket fullgjort sin utrednings- och bevisskyldighet?
  • Bör Du överklaga ett beslut av Skatteverket och hur bör överklagandet utformas?
  • När bör en talan aktualiseras i Europadomstolen och EU-domstolen?
  • Vad krävs för att få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen?

Börje Leidhammar

Advokat, adj. professor

+46 70-670 46 56
borje@leidhammar.com

Kontakta mig